văn hóa giao tiếp

Cùng tìm hiểu nét đẹp trong giao tiếp ứng xử gia đình

man and woman with speech bubbles on chalk board

Trong quan hệ ứng xử, người xưa cũng đặc biệt coi trọng tình nghĩa giữa anh chị em trong một gia đình: “Anh em như