văn hóa doanh nghiệp là gì

Có nên xây dựng văn hóa doanh nghiệp hay không?

Human resources and corporate hierarchy concept - recruiter complete team by one leader person (CEO) represented by gold cube and icon.

Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực. (Gold KA.) Văn hóa thể