thất bại trong kinh doanh

Kinh doanh thất bại và bài học đem lại

gty_classroom_as_160916_31x13_1600

Từ những thất bại người ta thường sẽ tìm cách giải quyết mới cho nó, tìm những phương pháp tối ưu hơn và trí não