doanh nghiệp việt nam

Các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các thành viên

Businessman putting together jigsaw puzzle, studio shot

Giai đoạn này tập trung vào việc phổ biến kiến thức chung về văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố cấu thành, ý nghĩa của