cách giải quyết vấn đề

Tố chất quan trọng của người nhân viên bán hàng giỏi gian

1

Đặt mình vào vị trí của khách hàng xem họ muốn gì và cần gì. Từ đó, sẽ có phương pháp tiếp cận khác nhau